Täida õppemaksu lepingu avaldus

Lapsevanem (koolituse eest tasuja). Täida hallil taustal olevad lahtrid!

ÕPPEPERIOOD: 01.september 2020-31.mai 2021

ÕPPEKAVA: MAADLUS (KM20/21)

TREENINGUKOHT: Lasteaed

TREENER-ÕPETAJA: Kauri Mitt (+372 53738859, kaurimitt@gmail.com)

ÕPPEMAKSU SUURUS: 1 kuu 10 eurot

1. Õppemaksu arvestamise aluseks on MTÜ Rand juhatuse korraldus 21.august 2017.
2. Õppemaksu tasumine 1 kuu eest toimub arve alusel, mis saadetakse lapsevanema poolt viidatud e-posti aadressile.
3. Kui lapsevanem soovib maksta korraga rohkemate kuude eest (näiteks 3 kuu, poolaasta eest korraga), palun anna sellest teada järgmisele e-postile: arve@humanitas.ee.
4. Õppemaksu tasumise tähtaeg on jooksva kuu 15. kuupäev
5. Õpilase pikaajalisel puudumisel õppetööst (üle ühe kuu) haiguse tõttu arvestatakse selle aja eest makstud õppemaks järgmise perioodi ettemaksuks, tasaarvestuse aluseks on arstitõend (aktsepteerime ka lapsevanema kirjalikku avaldust), mis esitatakse huvikoolile (treenerile, e-postile) hiljemalt haigusele järgneva kuu 05. kuupäevaks.
6. Õpilase õpingute katkestamisel huvikoolis tagastatakse enammakstud maksed maksja avalduse alusel (esitatakse hiljemalt õpingute katkestamisele järgneva kuu 05. kuupäevaks) maksjale õppetasu ettemaks õpilase õpingute katkestamisele järgnevast kuust; kuumakse korral tasaarvestust ei toimu.
7. Kui maksja soovib lepingu lõpetada ennetähtaegselt, siis tuleb sellest huvikoolile kirjalikult teatada (arve@huminatas.ee ja soovitavalt ka treeneri e-postile) . Õppemaksu arvestus sõltub teatamise ajast: kui teatate 1.-.15. kuupäev – ei arvestata järgmine kuu õppemaksu, kui teatate 16.- 31. kuupäev arvestatakse järgmise kuu õppemaksu. Ettemaksu tagastamine toimub lähtuvalt käesoleva lepingu punktist 6.
8. Kui maksja ei täida käesoleva lepingu punktis 4 sätet ja õppemaksu tasumine viibib kauem kui üks kuu, on huvikoolil õigus õpilane kustutada huvikooli õpilaste nimekirjast.

ÕPILANE TÄITMINE KOHUSTUSLIK:

9. Maadlusega seotud ürituste raames võib õpilasi pildistada, filmida ja kajastada maadlustulemusi avalikes väljaannetes (ajalehed, kodulehekülg jms).

LAPSEVANEM (KOOLITUSE EEST TASUJA) TÄITMINE KOHUSTUSLIK:

10. Makstud summad kantakse automaatselt selle isiku tuludeklaratsioonile, kes on õppemaksu tasunud.
11. MTÜ Rand on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel
12. Lapsevanemal (koolituse eest tasujal) on õigus MTÜ Rand´ile tema poolt tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.

TEINE LAPSEVANEM (SOOVI KORRAL TÄIDA NEED KONTAKT ANDMED):

KOOL_ MTÜ RAND (Spordi- ja Kultuurikool Humanitas)
Registrikood: 80235964
Aadress: Ringi 3, Pärnu 80010
Kontaktid: +372 5545069; arve@humanitas.ee
Arveldusarve: SEB Pank, EE881010220063198017